Schuldsanering/Incasso/Deurwaarder

Hier vindt u alle informatie.

zondag 13 december 2009

Hoge Schuld: Definitie van een geldschuld

Hoge Schuld: Definitie van een geldschuld

woensdag 9 december 2009

Jonge vrouwen hebben meer schulden

Jonge vrouwen hebben meer schulden. De vermoedelijke oorzaak is de verzelfstandiging van de vrouw. Met een meerderheid van 57 procent voeren vrouwen in de leeftijdscategorie 18-29 de boventoon.
Mannen in diezelfde categorie blijven steken op 43 procent. Boven de 30 jaar zijn de onderlinge verschillen marginaal, zo blijkt uit een analyse van deurwaarders- en incassokantoor Incassade van zo’n 40.000 zaken. De verzelfstandiging van de vrouw… Hebben jonge vrouwen niet gewoon een ontzettend gat in hun hand???
Tevens is uit het onderzoek gebleken dat er door de bank genomen minder vrouwelijke debiteuren dan mannelijke debiteuren zijn. Van alle debiteuren in 2008 was een derde (37 procent) vrouw. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de man traditioneel nog steeds het hoofd van het gezin is en daarom hoofdschuldenaar.
Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat vrouwen kleinere schulden hebben. Met een schuld tot 500 euro is de vrouw in de meerderheid, met een schuld boven 500 euro is zij daarentegen in de minderheid. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het duurzaamheidsverslag INduurzaam 2008 van Incassade. Het rapport werd eerder aangeboden aan de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone.

dinsdag 8 december 2009

Definitie van een geldschuld

De schuld is in de economie een openstaand bedrag dat betaald moet worden. De schuld omvat de leningen, hypotheken, uitgestelde opbrengsten en uitgaven. De schuld vormt samen met het eigen vermogen de passiva.

Schulden uit leningen
Schulden uit leningen zijn geldbedragen die iemand geleend heeft met de afspraak om die op een zeker moment terug te betalen.

Bijvoorbeeld: iemand heeft tien euro geleend van een collega voor het kopen van een buskaart. Zij spraken af het bedrag de volgende dag terug te geven. Meestal hoeft de persoon van wie het tientje was geleend, alleen maar dat tientje terug, hij verlangt geen rente. Pas als iemand een langere periode geld van iemand leent, wordt vaak een vergoeding verlangd. De vergoeding voor het lenen van geld vergoeding wordt vrijwel altijd in de vorm van rente gevraagd, bijvoorbeeld: 1,5% rente per maand. Leent iemand 100 euro van een ander, dan betaalt hij na een maand € 101,50 terug.

Er zijn verschillende soorten schulden:

Leningen - De lening is de bekendste soort schuld, met als kenmerk een duidelijke afspraak over de wijze van terugbetaling en de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld.
Vorderingen van derden als gevolg van leveringen van diensten of goederen
Vorderingen als gevolg van veroorzaakte schade aan eigendommen van derden,
gokschulden enzovoort.
Op het moment dat een schuld niet op het afgesproken tijdstip wordt terugbetaald of de afgesproken vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld niet tijdig wordt betaald, zal de schuldeiser de schuldenaar op straffe van maatregelen verzoeken aan zijn verplichtingen te voldoen. Deze maatregelen zijn vaak in de overeenkomst bij het aangaan van de schuld bekend gemaakt of opgenomen in de verkoop- of leningvoorwaarden. In eerste instantie zal een schuldeiser extra rente in rekening brengen (boeterente) wegens te late betaling, soms in combinatie met een kostenbedrag ter dekking van de incassokosten. Naarmate de schuldenaar langer verzuimt zijn verplichtingen na te komen, worden de incassomaatregelen zwaarder: de schuldeiser kan een incassobureau of deurwaarder inschakelen om de vordering geïnd te krijgen. Ook dat brengt extra kosten met zich mee, die contractueel en wettelijk kunnen worden verhaald op de schuldenaar. Uiteindelijk kan de insolventie leiden tot het faillissement van de schuldenaar.

Van problematische schulden is sprake als een schuldenaar structureel niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In dat geval kan een schuldsanering of schuldbemiddeling worden uitgevoerd door een schuldhulpverlener.

In Nederland kan een schuldsanering op twee manieren tot stand worden gebracht:

via de minnelijke weg of
via een vonnis van de kantonrechter.